LuxVocabulary

aachtavéierzeg

Luxembourgeois Trilingue
aachtavéierzeg

NBCARDINAL
Synonym: 48

FR: quarante-huit
EN: forty-eight
DE: achtundvierzig