LuxVocabulary

Aarbecht

Luxembourgeois Trilingue
Aarbecht

SUBST F
Synonym: Aarbechtsplaz; 1. Mee; Éischte Mee; Schaff; Job
Lex: Dag vun der Aarbecht

FR: travail [occupation, activité]; travail [tâche à accomplir]; travail [ensemble de tâches]; emploi; travail [temps de travail]; travail [lieu de travail]; travail [résultat, produit]; fête du travail [jour férié légal]
EN: occupation [activity]; work [work quota]; work [tasks to be completed, jobs]; job [employment]; work [working hours]; work [workplace]; work [result, product]
DE: Arbeit [Beschäftigung, Tätigkeit]; Arbeit [zu bewältigendes Pensum]; Arbeit [Arbeitsprozess]; Arbeitsplatz; Arbeit [Arbeitszeit]; Arbeit [Arbeitsort]; Arbeit [Ergebnis, Produkt]; Tag der Arbeit [gesetzlicher Feiertag]