LuxVocabulary

Aarschkréchesch

Luxembourgeois Trilingue
Aarschkréchesch

SUBST F
Pluriel: Aarschkrécheschen

FR: lèche-cul [femme]
EN: arse-licker [female]
DE: Arschkriecherin