LuxVocabulary

Ännerung

Luxembourgeois Trilingue
Ännerung

SUBST F
Pluriel: Ännerungen
Synonym: Modifikatioun; Changement

FR: modification
EN: change [modification, alteration]
DE: Änderung