LuxVocabulary

Anschluss

Luxembourgeois Trilingue
Anschluss

SUBST F

FR: branchement [dispositif]; correspondance [de transport]; contact [social]
EN: connection [to a supply network]; connection [transport link]; contact [social]
DE: Anschluss [an ein Leitungsnetz]; Anschluss [Verkehrsverbindung]; Anschluss [Kontakt zu anderen]