LuxVocabulary

approuvéieren

Luxembourgeois Trilingue
approuvéieren

VRB
Synonym: zoustëmmen; unhuelen; guttheeschen
VRBAUX: hunn
Participe Passé: approuvéiert

FR: accepter; accueillir favorablement
EN: to approve
DE: genehmigen; begrüßen