LuxVocabulary

Atheist

Luxembourgeois Trilingue
Atheist

SUBST M
Pluriel: Atheisten

FR: athée
EN: atheist
DE: Atheist