LuxVocabulary

ausdinn

Luxembourgeois Trilingue
ausdinn

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgedoen

FR: ôter; dévêtir; sortir de terre; rabattre
EN: to take off; to undress; to dig up; to reduce
DE: ausziehen; entkleiden; aus der Erde nehmen; nachlassen