LuxVocabulary

Ausdrock

Luxembourgeois Trilingue
Ausdrock

SUBST M
Pluriel: Ausdréck
Synonym: Expressioun; Gesiichtsausdrock; Term
Lex: zum Ausdrock bréngen

FR: terme [mot(s)]; exprimer; expression [du visage]; imprimé [texte]
EN: expression [word]; to express [a word or feeling]; expression [on face]; hard copy
DE: Begriff; zum Ausdruck bringen; Ausdruck [Miene]; Exemplar