LuxVocabulary

ausrangéieren

Luxembourgeois Trilingue
ausrangéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausrangéiert

FR: mettre hors service
EN: to scrap
DE: ausrangieren