LuxVocabulary

Baangschësser

Luxembourgeois Trilingue
Baangschësser

SUBST M
Pluriel: Baangschësser
Synonym: Fäertert; Fäertaasch; Boxeschësser

FR: poule mouillée
EN: chicken
DE: Feigling