LuxVocabulary

Bäigeschmaach

Luxembourgeois Trilingue
Bäigeschmaach

SUBST M

FR: (petit) goût [anormal, désagréable]; goût amer [impression négative]
EN: aftertaste [strong or unpleasant taste]; bad taste in the mouth [bad feeling]
DE: Beigeschmack [zusätzlicher Geschmack]; Nachgeschmack [negativer Eindruck]