LuxVocabulary

abiergeren

Luxembourgeois Trilingue
abiergeren

VRB
Synonym: sech etabléieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: agebiergert

FR: naturaliser; s'acclimater; s'implanter
EN: to become customary
DE: einbürgern; sich einbürgern