LuxVocabulary

abiergeren

Luxembourgish Trilingual
abiergeren

VRB
Synonym: sech etabléieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: agebiergert

EN: to become customary
FR: naturaliser; s'acclimater; s'implanter
DE: einbürgern; sich einbürgern