LuxVocabulary

Ambassadeur

Luxembourgish Trilingual
Ambassadeur

SUBST M
Pluriel: Ambassadeuren
Synonym: Botschafter; Botschafter

EN: ambassador [diplomat]; ambassador [representative]
FR: ambassadeur [diplomate]; ambassadeur [représentant symbolique]
DE: Botschafter [Diplomat]; Botschafter