LuxVocabulary

Amelioratioun

Luxembourgeois Trilingue
Amelioratioun

SUBST F
Pluriel: Amelioratiounen
Synonym: Verbesserung

FR: amélioration
EN: improvement
DE: Verbesserung