LuxVocabulary

Amelioratioun

Luxembourgish Trilingual
Amelioratioun

SUBST F
Pluriel: Amelioratiounen
Synonym: Verbesserung

EN: improvement
FR: amélioration
DE: Verbesserung