LuxVocabulary

amendéieren

Luxembourgish Trilingual
amendéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: amendéiert

EN: to amend
FR: amender
DE: abändern