LuxVocabulary

Aremséilegkeet

Luxembourgeois Trilingue
Aremséilegkeet

SUBST F

FR: faiblesse
EN: weakness
DE: Armseligkeit