LuxVocabulary

arméiert

Luxembourgeois Trilingue
arméiert

ADJ
Synonym: bewaffnet

FR: armé
EN: armed
DE: bewaffnet