LuxVocabulary

artikuléieren

Luxembourgish Trilingual
artikuléieren

VRB
Synonym: ausdrécken; soen; formuléieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: artikuléiert

EN: to articulate
FR: exprimer; articuler
DE: formulieren; artikulieren