LuxVocabulary

Atheistin

Luxembourgeois Trilingue
Atheistin

SUBST F
Pluriel: Atheistinnen

FR: (femme) athée
EN: atheist (female)
DE: Atheistin