LuxVocabulary

ausdrécklech

Luxembourgish Trilingual
ausdrécklech

ADJ
Synonym: formell

EN: express
FR: formel
DE: ausdrücklich