LuxVocabulary

Ausernanerschreiwung

Luxembourgish Trilingual
Ausernanerschreiwung

SUBST F

EN:
FR:
DE: