LuxVocabulary

Auserneeschreiwung

Luxembourgeois Trilingue
Auserneeschreiwung

SUBST F

FR:
EN:
DE: