LuxVocabulary

Auserneeschreiwung

Luxembourgish Trilingual
Auserneeschreiwung

SUBST F

EN:
FR:
DE: