LuxVocabulary

ausféierlech

Luxembourgeois Trilingue
ausféierlech

ADJ

FR: circonstancié
EN: extensive
DE: ausführlich