LuxVocabulary

ausféierlech

Luxembourgish Trilingual
ausféierlech

ADJ

EN: extensive
FR: circonstancié
DE: ausführlich