LuxVocabulary

Ausféierung

Luxembourgeois Trilingue
Ausféierung

SUBST F
Synonym: Exekutioun; Realisatioun

FR: exécution [réalisation, mise en application]; déclarations [prise de position orale ou écrite]
EN: realization; statement
DE: Ausführung [Verwirklichung]; Erklärungen [Äußerungen] [Äußerungen]