LuxVocabulary

aushänken

Luxembourgeois Trilingue
aushänken

VRB
Synonym: uschloen
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgehaangen; ausgehaang

FR: accrocher à la fenêtre; placarder
EN: to hang out; to display
DE: hinaushängen; anschlagen