LuxVocabulary

aushänken

Luxembourgish Trilingual
aushänken

VRB
Synonym: uschloen
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgehaangen; ausgehaang

EN: to hang out; to display
FR: accrocher à la fenêtre; placarder
DE: hinaushängen; anschlagen