LuxVocabulary

ausschëdden

Luxembourgish Trilingual
ausschëdden

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgeschott

EN: to empty; to pour away; to release
FR: vider; verser à l'égout; sécréter
DE: entleeren; wegschütten; ausschütten