LuxVocabulary

ausschliisslech

Luxembourgeois Trilingue
ausschliisslech

ADV
Synonym: exklusiv; eenzeg an eleng; (nëmmen) just

FR: exclusivement
EN: solely
DE: ausschließlich