LuxVocabulary

ausschliisslech

Luxembourgish Trilingual
ausschliisslech

ADV
Synonym: exklusiv; eenzeg an eleng; (nëmmen) just

EN: solely
FR: exclusivement
DE: ausschließlich