LuxVocabulary

aviséieren

Luxembourgish Trilingual
aviséieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: aviséiert

EN:
FR: émettre son avis sur
DE: begutachten