LuxVocabulary

Awëllegung

Luxembourgeois Trilingue
Awëllegung

SUBST F
Pluriel: Awëllegungen
Synonym: Autorisatioun; Geneemegung

FR: consentement
EN: consent
DE: Einwilligung