LuxVocabulary

Baartgeier

Luxembourgeois Trilingue
Baartgeier

SUBST M
Pluriel: Baartgeier; Baartgeieren

FR: gypaète barbu
EN: lammergeier
DE: Bartgeier