LuxVocabulary

Baartgeier

Luxembourgish Trilingual
Baartgeier

SUBST M
Pluriel: Baartgeier; Baartgeieren

EN: lammergeier
FR: gypaète barbu
DE: Bartgeier