LuxVocabulary

bäikéieren

Luxembourgish Trilingual
bäikéieren

VRB
Synonym: bäidréien
VRBAUX: hunn
Participe Passé: bäigekéiert

EN: to crash
FR: ruiner
DE: zu Schrott fahren