LuxVocabulary

affinéieren

Luxembourgish Trilingual
affinéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: affinéiert

EN:
FR:
DE: