LuxVocabulary

amarschéieren

Luxembourgish Trilingual
amarschéieren

VRB
VRBAUX: sinn
Participe Passé: amarschéiert

EN: to make an entrance; to march in
FR: entrer (en formation); faire incursion
DE: einmarschieren